• Doradztwo w zakresie zakładania i działania funduszy inwestycyjnych, w szczególności niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.
  • Doradztwo przy emisji papierów wartościowych w ramach oferty publicznej i prywatnej oraz wprowadzaniu ich do publicznego obrotu na rynku regulowanym lub ASO.
  • Doradztwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów informacyjnych, w tym pomoc w postępowaniach przed KNF i UOKiK, a także w relacjach z GPW i KDPW.
  • Obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych.
  • Wykonywanie obowiązków administratora zastawu rejestrowego.
  • Sporządzanie i negocjowanie umów inwestycyjnych dotyczących koinwestycji i pozyskiwania finansowania.