• Doradztwo w zakresie tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego.
  • Doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego.
  • Bieżąca obsługa prawna organów spółek oraz funduszy inwestycyjnych – zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i posiedzeń zarządów, zgromadzeń inwestorów.
  • Tworzenie dokumentów korporacyjnych, takich jak akty założycielskie, umowy spółek, statuty, regulaminy organów spółek.
  • Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych.
  • Prowadzenie audytów oraz due diligence w szczególności związanych z transakcjami kapitałowymi (M&A).